Služby

Pracovné právo

Služby, ktoré poskytujeme v rámci pracovného práva, zahŕňajú najmä prípravu pracovných zmlúv, problematiku skončenia pracovného pomeru, organizačné zmeny a prevod zamestnancov, otázky pracovnoprávnych nárokov a zamestnaneckých benefitov, zodpovednosti zamestnancov za škodu, ako aj vzťahov so zástupcami zamestnancov.

Právo spoločností

Poskytujeme komplexné poradenstvo v rôznych aspektoch korporátneho práva. Tieto služby zahŕňajú najmä poradenstvo pri založení obchodných spoločností alebo organizačných zložiek zahraničných osôb v Slovenskej republike, výber vhodného typu obchodnej spoločnosti, prípravu dokumentov na založenie spoločnosti, vymenovanie a zápis štatutárnych orgánov do obchodného registra, znižovanie a zvyšovanie základného imania, identifikáciu a zápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do obchodného registra, nastavenie vzťahov medzi spoločnosťou a jej orgánmi a prípravu konateľských zmlúv. Taktiež poskytujeme právne služby v súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti a následnej likvidácie spoločnosti.

Fúzie & akvizície, due diligence

Naša advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi skúsenosťami s rôznorodými transakciami v oblasti nadobúdania obchodných podielov, kúpy a predaja podniku alebo jeho časti, zlučovania, splynutia alebo rozdeľovania spoločností, ako aj iných akvizícií slovenských spoločností alebo ich majetku zahraničnými investormi.

Naši právnici sú spôsobilí odborne realizovať transakciu počnúc vykonaním právneho auditu (due diligence) a následne komplexne pripraviť všetky transakčné dokumenty, vrátane zastupovania klienta pri rokovaniach a vykonať všetky potrebné kroky na uzatvorenie transakcie.

Právo nehnuteľností

Naše služby využívajú zahraničné spoločnosti, ktoré vlastnia, zakladajú alebo rozširujú svoje podnikanie. Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti poskytovania právnych služieb v súvislosti s nehnuteľnosťami – pozemky, výrobné haly, nákupné centrá alebo byty a nebytové priestory, brownfield a greenfied projekty. Našich klientov sprevádzame všetkými fázami realitných transakcií.

Komplexne riešime poradenstvo v súvislosti s akvizíciou pozemkov, realizáciou výstavby, zriaďovaním potrebných vecných bremien ako aj poradenstvo v súvislosti s nájmom pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov. Toto poradenstvo zahŕňa najmä preverenie vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, prípravu kúpnych a záložných zmlúv, zriadenie vecných bremien, zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností, ako aj prípravu potrebných zmlúv o dielo na realizáciu výstavby.

Súdne a rozhodcovské konanie

Súčasťou nášho právneho poradenstva je zastupovanie našich klientov v rôznych typoch sporov pri ochrane ich práv v občianskoprávnych aj v obchodných sporoch, a to pred súdmi či orgánmi štátnej správy. Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti správneho súdnictva pri preskúmavaní rozhodnutí daňových orgánov a v úzkej súčinnosti so spolupracujúcimi daňovými poradcami vieme poskytnúť účinnú pomoc pri sporoch s daňovými orgánmi. Taktiež zabezpečujeme pre našich klientov vymáhanie pohľadávok a zastupovanie v obchodnoprávnych alebo pracovnoprávnych sporoch.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pre našich klientov poskytujeme právne poradenstvo v otázkach konkurzov a reštrukturalizácií. Zastupujeme ich aj v súvisiacich právnych konaniach, napr. prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie v súdnych sporoch o popretie pohľadávky alebo na schôdzi veriteľov.

Zmluvy

Máme bohaté skúsenosti v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, ktoré potrebujú naši klienti pri svojom podnikaní, pričom ide najmä o obchodné, občiansko-právne, pracovné alebo finančné zmluvy, ako aj iné atypické zmluvy podľa potrieb na našich klientov.

Obchodné právo

Súčasťou našich služieb v obchodnom práve sú právne služby od vstupu investora na slovenský trh až po ukončenie jeho činnosti. Medzi vyhľadávané služby našich klientov patria konzultácie v rámci lokálnej prevádzky, prípadne akvizície pobočiek, skupovania pôdy, budovania výrobného závodu, ale aj v rámci verejného obstarávania.

Občianske právo

Zastrešujeme širokú škálu služieb občianskeho práva a súdnych sporov. Taktiež zastupujeme klientov v dedičskom konaní, exekučnom konaní, ako aj pri ochrane vlastníckych práv. Sme schopní vyhotoviť na mieru všetky typy zmlúv: kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo a iné. Prípadne zabezpečíme vysporiadanie a zrušenie podielového spoluvlastníctva či vysporiadanie a zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.